ОП "СПОРТНИ ИМОТИ" гр. Бургас:

Общинското предприятие „СПОРТНИ ИМОТИ" е специализирано звено на Община Бургас. Няма статут на юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Бургас. 

Общинското предприятие „СПОРТНИ ИМОТИ" осъществява следния предмет на дейност: управление и стопанисване на предоставените му общински имоти или части от тях, включващо приемането и предаването на същите, контрол по изпълнение на сключените от Община Бургас договори за отдаването им под наем, осигуряване на своевременното събиране на наемите и другите приходи от имотите; подготвяне на пълна документация, ведно със съответните действия за прекратяване или разваляне на сключените договори за предоставените му за управление имоти; изпълнение на заповеди за изземване на предоставените му за управление недвижими имоти - общинска собственост, които се владеят или държат без правно основание от трети лица; създава условия за достъп и ползване на предоставените му за управление недвижими имоти - общинска собственост, от физически и юридически лица, срещу заплащане на съответните такси и цени на услуги, определени от Общински съвет Бургас.

© 2013 ОП Спортни Имоти Община Бургас

This language of omega replica modules recurs in an unexpected revival of Seurat's Pointillism, Dawn, Noon, Sunset, and Dusk, 1979, where a phantom figure from Millet's Angelus, 1857-59, a recurrent replica watches uk fetish for Dali, reappears five times in a sunburst spectrum of colored dots. Another surprise is an exact replica of Vermeer's Lacemaker, 1954-55, made for the collector Robert Lehman, who had expressed his regrets to Dali that he hadn't replica watches uk able to acquire a Vermeer. Here again, Dali suddenly takes a place in late twentieth-century art, offering a preview of replica watches generations of artists who would clone art history like George Deem, Elaine Sturtevant, and Mike Bidlo. And who knew that Dali also made holograms? Check out his delirious revolving cylinder containing a spectral vision of a bejeweled Alice Cooper biting the head off the Venus de Milo. Post-Hiroshima replica watches uk physics captured his soaring imagination, too, producing giant, sky-bound heads that explode in a whirlwind of infinite particles. And there is also an replica watches anthology of religious icons that, with neo-Baroque perspectival tricks, revive the Catholic mysticism of Counter-Reformation art. No matter where we look, Dali's universe keeps expanding. And should we travel from Philadelphia to his hometown, Figueres, to see the Dali theater museum, with its fantastic realms of pulsating jewelry, installation art, ceiling frescoes, and garden sculptures, his still-unexplored legacy would stretch even further.