Възлагане на обществена поръчка чрез обява с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи

Уникален номер в регистъра на АОП:9098873 
Публикувано на: сряда, 20 май 2020 год.
Валидно до: понеделник, 01 юни 2020, 17:00 ч

 

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:„Извършване на строително-ремонтни работи на спортни обекти на територията на Община Бургас“

гр. Бургас, 2020 г.


Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.00 ч. на 01.06.2020 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас,  ул. "Стефан Стамболов" №19.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 02.06.2020 г. от 11:00 ч. в сградата на ОП "Спортни имоти", от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

 

 

Данни за Възложителя

ОП "Спортни имоти"

8000, Бургас, ул. "Стефан Стамболов" № 19. 

Електронна преписка

1. Обява

2. Приложения за попълване

2.1. Приложение 3.1

2.2. Приложение списък експерти; 

2.3. Приложение списък строителство; 

3. Технически условия и спецификация; 

4. Проект на договор. 

5. Протокол

    дата: 23.06.2020 год. час: 16:00

6. Договор

    дата: 14.07.2020 год. час: 10:00

 

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9098873

    Rolex's Sunday watch is a symbol of replica fake watches unparalleled dignity. The oyster shell waterproof to fake uk a depth of 100 meters, the 36 mm case with 18ct Gold material to build, to represent truly respected status. The unique middle case is made of swiss watches solid metal.

    © 2013 ОП Спортни Имоти Община Бургас